نشاء گوجه فرنگی پیوندی

کشت شده در سینی‌های 72  و128 عددی

پایه مخصوص پیوند گوجه فرنگی گلخانه ای (الدورادو،مکسی فورت)

افزایش عملکرد چشمگیر گوجه فرنگی(بالای 30درصد)  در سیستم های کشت هیدروپونیک و خاکی

مقاوم به  بیماری قارچ فوزاریوم وورتیسلیوم

افزایش تحمل دربرابر دماهای  بالای محیط  وخشکی وشوری  خاک

کاهش مصرف  نشای گوجه فرنگی به روش دوشاخه کردن

متحمل دربرابر دماهای پایین و شوری خاک