نشاء خربزه پیوندی

کشت شده در سینی‌های 72 عددی

پایه کدو مخصوص پیوند خربزه (روت پاور)

مقاوم به  بیماری قارچ فوزاریوم وورتیسلیوم

متحمل دربرابر شوری  وخشکی خاک

کاهش مصرف کود و آب تا 20 درصد

افزایش کمیت محصول تا 30 درصد

افزایش استحکام بافت خربزه وعمر انبارداری وحمل ونقل

افزایش مقاومت در برابر آفات وبیماری های شایع