نشاء کلم بروکلی

نشا تولید شده در سینی های کشت 128 حفره ای

عاری از هرگونه آفات و بیماری

ریشه ها کامل و عاری از هرگونه آلودگی و پوسیدگی

برگها به رنگ سبز تیره و ساقه ضخیم و سفت

ارقام متناسب با آب و هوا و اقلیم نقاط مختلف ایران

تولید شده با اید‌ه ال ترین برنامه تغذیه ای در طی دوره پرورش

انجام مقاوم سازی و سازگاری نشا با شرایط بیرون ازگلخانه پیش از تحویل نشا به مشتری