نشاء هندوانه پیوندی

کشت شده در سینی‌های72 و128 عددی

پایه مخصوص پیوند هندوانه (شینتوزا)

مقاوم به قارچ فوزاریوم

افزایش کمیت محصول تا 30 درصد

متحمل دربرابر آفات و بیماری های قارچی و دماهای پایین خاک

سیستم ریشه ای  با پمپ قوی

کاهش مصرف کود تا 20 درصد

افزایش اندازه و درشتی محصول تا 40 درصد

افزایش عمر انبارداری و افزایش استحکام بافت هندوانه