نشاء زینتی

نشا تولید شده در سینی های کشت 128 یا 210 حفره ای
عاری از هرگونه آفات و بیماری
ریشه ها کامل و عاری از هرگونه آلودگی و پوسیدگی
برگها به رنگ سبز روشن و ساقه ضخیم و سفت
ارقام متناسب با آب و هوا و اقلیم نقاط مختلف ایران
تولید شده با اید‌ه ال ترین برنامه تغذیه ای در طی دوره پرورش
انجام مقاوم سازی و سازگاری نشا با شرایط بیرون ازگلخانه پیش از تحویل نشا به مشتری